Wat is een PV inspectie?

Door de toename en kwaliteit van de geïnstalleerde en opgeleverde PV installaties is de vraag naar een goede en onafhankelijke inspectie aan PV installaties toegenomen.

PV inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van de daarvoor geldende normen en inspectieprotocollen nl:

 • NEN 1010 de veiligheidsbepalingen van laagspanningsinstallaties

 • Tegenwoordig wordt er ook geïnspecteerd conform scope 12;
 • NEN –EN IEC 602446: 2009 de eisen voor het testen en inspecteren;

Is een PV inspectie verplicht?

Vooralsnog is een inspectie aan zonnestroomsystemen niet wettelijk verplicht. Een nieuwe zonnestroom installatie of een nieuw installatiedeel in gebruik neemt moet deze zijn gecontroleerd om vast te stellen of de installatie veilig en conform ontwerp van de huidige NEN1010 aangelegd is. Hierbij even een kanttekening dat de NEN1010 is aangewezen in het bouwbesluit, dus dienen we aan deel 6 van de NEN1010 te voldoen.

De verplichting vanuit veel verzekeringsmaatschappijen is wel aanwezig, veelal conform de scope 12 eisen.

Hoe gaat een PV inspectie in zijn werk?

 1. Het controleren van de tekeningen en documenten;

 2. Het visueel controleren van de installatie aan de hand van de tekeningen en documenten;
 3. Het uitvoeren van elektrische metingen;
 4. Het meten van de zonnestraling;
 5. Het controleren van de optimale positie en hellingshoek van de PV panelen;
 6. Aanvullend kan er thermografisch onderzoek plaatsvinden (aanbeveling)

De communicatie met de opdrachtgever en de contactpersoon staat centraal. Bij een PV opleveringsinspectie is het van belang dat de inspectie op het juiste moment wordt uitgevoerd. Hier bedoelen wij mee dat we graag de inspectie komen uitvoeren voordat de gehele installatie al onder spanning staat. Wij willen graag eerst de verdeelinrichting inspecteren en meten voordat deze in bedrijf wordt genomen. Ook tekeningen zijn van belang, deze dienen bij de opleveringsinspectie up to date te zijn. Het resultaat van een  opleveringsinspectie is een rapportage met beschrijving van de gebreken welke niet voldoen aan de normering.

Wat verwachten wij van U?

Dat u tijdig aangeeft wanneer de installatie onder spanning wordt gezet zodat wij tijdig de metingen kunnen gaan uitvoeren. Ook een deelinspectie zou een oplossing kunnen zijn om deel voor deel de nieuwe installatie te inspecteren. Vaak is dit de meest zinvolle manier om een nen1010 opleveringsinspectie uit te voeren.Natuurlijk dat wij de tekeningen van de nieuwe installatie tot onze beschikking krijgen, dit is immers ons vertrekpunt van de nen1010 opleveringsinspectie.

Spanningsloos maken of spanning inschakelen van de installatie

Het is van belang dat er een volledige inspectie uitgevoerd kan worden. Hiervoor dienen alle gebouwen, ruimten en schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk te zijn.

Voor het uitvoeren van metingen is het noodzakelijk dat de elektrische installatie (schakelkast / verdeelinrichting / groepenkast) enige tijd spanningsloos worden gemaakt. Dit in verband met het veilig kunnen uitvoeren van de visuele controle, en het uitvoeren van metingen en beproevingen. Het uitschakelen van elektrische installaties (of delen ervan) gebeurt in overleg met de gebruiker ter plaatse.

Het is aan de opdrachtgever om zorg te dragen, dat de elektrische toestellen uitgeschakeld of afgekoppeld zijn. BenK Elektrotechnisch Adviesbureau bv is niet verantwoordelijk voor gevolgschade die voortkomt uit het inschakelen of uitschakelen van de installaties.

Wij verzoeken u daarom de inspectie voor te bereiden en er zorg voor te dragen:

 • dat alle gebouwen en ruimten toegankelijk zijn;
 • dat schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk zijn;
 • dat uw organisatie is geïnformeerd over en voorbereid is op het afschakelen of inschakelen van de spanning;
 • dat er tekeningen beschikbaar worden gesteld.

PV inspectie kosten

De prijs van een PV inspectie is afhankelijk van:

 • aantal panelen en strings welke aanwezig zijn;
 • aantal omvormers welke toegepast zijn;
 • de  bereikbaarheid van de PV installatie.
 • In welke omgeving de installatie zich bevind.

Onze diensten

Contact

BenK Elektrotechnisch Adviesbureau
Rijksstraatweg 267
3222 KE Hellevoetsluis

+ 31 (0) 6 15 15 05 49
benkadvies@gmail.com

We zijn aangesloten bij:

Certificeringen

 • Scios en DEKRA scope 8
 • Scios en DEKRA scope 10 
 • InstallQ erkend inspectiebedrijf 

 

Bekijk certificaten »